มาตรฐาน

ด้วยการปลูกฝังสำนึกในคุณภาพทุกขั้นตอน ในระบบการจัดการเริ่มจากการพัฒนาสินค้า ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบให้แก่ลูกค้า บริษัท ไทยดีเอนที จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ISO 9001 ISO IATF 16949 มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001นโยบายคุณภาพ

• ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน

• บริการฉับไว

• เพื่อความมั่นใจของลูกค้า

• ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า

บริการฉับไว

บริษัทฯ มีการตอบสนองต่อปัญหาของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าตามกำหนด

เพื่อลูกค้ามั่นใจ

บริษัทฯ จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานและดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าให้สำเร็จโดยเร็ว

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและ IEAT ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากผลกระทบของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของบริษัทฯ